top of page

USLUGE

AKCIONI PLAN

Izrada Akcionog plana za kompanije, mala i srednja preduzeća za dostizanje graničnih vrednosti prema uredbi koji definiše član 19. Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagaćujući materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. Glasnik RS” br. 67/2011, 48/2012, I 1/2016).

 

Pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih ovom uredbom, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Stack of Files

STUDIJA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. Glasnik RS”, br. 135/2004-14, 36/2009-58)

Članom 1. uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. životnu sredinu druge zemlje, monitoring i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu.

bottom of page